BUHUNDEN

Våre første fedre kom hit til landet gjennom Danmark og Sverige. De slo seg til på høvelige steder ved fjorder og elver. Fra først av var hunden deres eneste husdyr, senere fikk de kyr, sauer og hester. Hunden har således fulgt oss helt fra de første tider, og det har alltid vært gjensidig forståelse mellom dem og menneskene.
Dens anvendelse har vært noe forskjellig innen de enkelte tider, men en kommer forholdene nærmest ved å se at den i vesentlig grad har vært nyttet som vakt- og jakthund.

Buhunden hører med til vakthundene, den har vært bøndene til stor hjelp, og de vet å verdsette betydningen herav. Det å skaffe dyktige buhunder anses for å være en viktig oppgave, og vi har henvent oss til den kjente foregangsmann, statskonsulent Jon Sæland med noen spørsmål.

- Har det her i landet vært alminnelig å holde buhund helt fra gamle dager?

- Ja, det har det vært, og hundene har vist seg å være til stor hjelp for bøndene.

- Hva anser De for å være buhundens viktigste oppgaver?

- Å være vakt- og gjæterhund.

- Er det noen særlig buhundrase her i landet?

- Ja, vi har en slik rase, og det gjelder å foredle og utvide den. Hver høst er jeg dommer ved sauutstillinger, og premierer da også buhund. Dette er et viktig middel til å skape øket interesse om den. Her kan henvises til "Ættebok for norsk buhund", bind II. Ifølge denne ble det i 1942 premiert 61 dyr.

- Tror De det er stor behov for buhunder i landet?

- Ja, det mener jeg, det trengs ikke være alminnelig med buhund på hver gard, men på langt fler enn hittil. 

- Er buhundenen fritatt for skatt?

- Nei, men ordføreren i kommunen kan frita hunden for skatt hvis den nyttes til saugjæting.

- Bør det stille strenge krav når det gjelder valg av buhund?

- De som har interesse av en virkelig fin buhund, bør være særlig varsom når det gjelder kjøp av hvalper. Det blir bydd fram mange dårlige dyr som en vil få lite hygge og nytte av. Jeg vil få minne om at buhunden skal være blakk (helst varg-farget) eller svart. Andre farger bør ikke være tillatt. Kvit i brystet, bles, kvit ring om halse og kvit farge på beina følger enkelte slekter, dette bør en etterhvert forsøke å fjerne. Det samme gjelder raufargen. Buhunden skal ellers være stilig og fin å sjå til. Den skal også ha stridt lynne slik at den passer som vakthund og god (hard) brukshund i det hele.


Rett avskrift av tidskriftet Norsk Jord Nr.7 6.april 1943